ข้อมูลสำหรับติดต่อเรา

สถานีโทรทัศน์รัฐสภา ไอพีทีวี 1  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา - ติชมและเสนอแนะรายการ  โทร. 02-244-1725  โทรสาร. 02-244-1723

- ปัญหาในการดาวน์โหลด  โทร. 02-831-5825, 02-831-9274  โทรสาร. 02-831-9268